Tel.: +421 2 212 999 27

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamom. Pre zobrazenie musíte mať aktivovaný JavaScript.

 

AKV - Ambulancia klinickej výživy

Obchodné podmienky AKV na semináre a kurzy Tlačiť E-mail

1.    Akceptácia záväznej prihlášky. Záväzná prihláška (ďalej len „prihláška) je zároveň návrhom na uzavretie zmluvy o poskytnutí služby, ktorou je účasť na určitom seminári, alebo kurze v konkrétnom termíne (ďalej len Zmluva) so spoločnosťou AKV. Na základe tejto záväznej prihlášky zašle AKV účastníkovi/objednávateľovi akceptáciu a zálohovú faktúru, ktorú je potrebné uhradiť bezodkladne. K uzavretiu zmluvy dochádza momentom doručenia akceptácie účastníkovi/objednávateľovi a právo účasti na seminári/kurze vzniká až po pripísaní príslušnej úhrady na účet spoločnosti AKV. Objednávateľ/účastník semináru/kurzu dostane následne od spoločnosti AKV oznámenie o prijatej platbe a potvrdenie o práve zúčastniť sa semináru/kurzu. V prípade, ak AKV nemôže prihlášku z akéhokoľvek dôvodu akceptovať, AKV to oznámi objednávateľovi (e-mailom, telefonicky) a v takom prípade AKV nevystaví ani zálohovú faktúru.

2.    Zmena účastníka. Účastník/objednávateľ je najneskôr 24 hodín pred začatím semináru/kurzu oprávnený oznámiť AKV, že sa semináru/kurzu namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorej údaje uvedie. Účastník v takom prípade nemá nárok na vrátenie ceny, ktorú sám účastník, prípadne objednávateľ zaplatil na účet AKV, a pôvodný účastník/objednávateľ si svoje prípadné nároky vysporiada s novým účastníkom.

3.    Zmena termínu po uzavretí zmluvy. Po akceptácii prihlášky je účastník/objednávateľ oprávnený požiadať AKV o zmenu termínu na iný náhradný voľný termín podľa aktuálnej ponuky seminárov/kurzov spoločnosti AKV. Ak účastníkovi nevyhovuje žiadny z náhradných voľných termínov oznámených zo strany AKV, môže ktorákoľvek strana odstúpiť od zmluvy za podmienok uvedených v bode 5. Návrh na zmenu termínu semináru/kurzu zo strany účastníka/objednávateľa je AKV povinná akceptovať najviac dvakrát. AKV nie je povinná akceptovať návrh na zmenu termínu, ak jej bude návrh doručený menej ako 72 hodín pred termínom.

4.    Zrušenie semináru/kurzu zo strany AKV. AKV si vyhradzuje právo zrušiť seminár/kurz v určitom termíne z dôvodu práceneschopnosti lektora alebo inej nepredvídanej okolnosti, ktorá predstavuje prekážku v uskutočnení semináru/kurzu v danom termíne. Ak sa v takom prípade strany nedohodnú na inom termíne, môže ktorákoľvek zo strán odstúpiť od zmluvy a AKV vráti peňažné prostriedky na účet objednávateľa v celej výške.

5.    Odstúpenie objednávateľa/účastníka od zmluvy, stornopoplatok. Poskytované semináre/kurzy sú „službou na voľný čas" v zmysle § 9 ods. 4 písm. g) zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Objednávateľovi, resp. účastníkovi, ktorý je spotrebiteľom, preto nepatrí právo odstúpiť od zmluvy v lehote 7 dní od jej uzavretia v zmysle § 12 zákona 108/2000 Z.z, ale odstúpiť od tejto zmluvy môžu strany len v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Po akceptácii záväznej prihlášky a úhrade účasti na účet spoločnosti AKV je účastník/objednávateľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy. AKV má však nárok na stornopoplatok (i) vo výške 10 % ceny semináru/kurzu v prípade, ak bolo AKV doručené odstúpenie aspoň 72 hodín pred termínom, (ii) vo výške 50 % ceny semináru/kurzu v prípade, ak je AKV doručené odstúpenie menej ako 72 hodín pred termínom. Po odstúpení od zmluvy vráti AKV účastníkovi/objednávateľovi cenu služby zníženú o sumu stornopoplatku na účet, ktorý uvedie vo svojom odstúpení od zmluvy. Stornopoplatok má charakter zmluvnej pokuty predstavujúcej tiež paušálnu náhradu ujmy, ktorá AKV vznikla v dôsledku odstúpenia účastníka od zmluvy (napr. náklady administrácie a pod.). Okamihom začatia semináru/kurzu stráca účastník/objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a rovnako stráca nárok na refundáciu úhrady, ktorú vykonal v prospech AKV a to aj v prípade, že sa semináru/kurzu, prípadne jeho časti, nezúčastnil.

6.    Komunikácia. Strany budú medzi sebou komunikovať najmä prostredníctvo e-mailu. Za doručenie e-mailu sa považuje, keď správa dôjde do e-mailovej schránky adresáta.

7.    Ochrana osobných údajov. Odoslaním prihlášky účastník/objednávateľ súčasne udeľuje spoločnosti AKV súhlas so spracovaním v prihláške uvedených osobných údajov v zmysle §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely administrácie záležitostí týkajúcich sa služieb AKV. Spoločnosť AKV ručí za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a nebudú použité na iný účel.

V Bratislave, dňa 31. augusta 2012
 

 

 
E-LINE space